Rýchlo a spoľahlivo po koľajách životaIdentifikačné údaje:

Názov spoločnosti: GETRA a.s.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

IČO: 31 650 571
IČ DPH: SK2020487359

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel: Sa, vložka č. 170/V

Transparentnosť, dôslednosť a vysoká odbornosť. To sú hlavné zásady, ktorými sa riadime pri poskytovaní širokého spektra služieb a produktov. V rámci nich uplatňujeme vysokú kvalitatívnu úroveň, ktorá je založená na skúsenostiach a znalostiach trhu. GETRA je skúseným dodávateľom prác v  segmente železničného staviteľstva. Stavby realizuje na území celého Slovenska.

Naše silné stránky: vlastný  strojový park pre stavbu i údržbu koľají. stabilizovaný skúsený  pracovný kolektív, odborne na veľmi vysokej úrovni na všetkých stupňoch riadenia výroby stroje pre stavbu koľají podľa požiadaviek železničných úradov flexibilita, ústretový a zároveň zodpovedný prístup.  

Spoločnosť GETRA kladie veľký dôraz na odbornosť a kvalifikáciu zamestnancov. Riadiaci pracovníci i radoví zamestnanci spĺňajú všetky kritériá potrebné pre prácu v odbore železničných stavieb:

 • Odborná spôsobilosť pre činnosť rušňovodič, stavbyvedúci a stavebný dozor
 • Certifikáty na zváranie koľajníc  
 • Práce pod trolejmi 
 • Školenia a odborné skúšky pre strojníkov, zváračov, žeriavnikov, viazačov bremien a pilčíkov.  

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti GETRA predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:


Stavebná činnosť

Stavba, rekonštrukcia a údržba železničných tratí Hlavným zameraním našej spoločnosti už od svojho vzniku je trh železničného staviteľstva. Táto činnosť je zároveň aj hlavnou činnosťou, kde železničné stavby tvoria výrazný podiel nielen v početnosti realizovaných zákaziek, ale aj vo finančnom a objemovom vyjadrení. V rámci železničných stavieb vykonávame práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciami, opravami i údržbou železničného zvršku a spodku tratí a vlečiek.

Realizujeme:

 • novostavba koľají a výhybiek
 • údržba koľají a výhybiek
 • stredné opravy koľají a výhybiek
 • podbíjanie koľají a výhybiek v rámci údržby
 • električkové trate
 • zemné práce spojené s koľajami
 • brúsenie a údržba koľajníc
 • stály dohľad nad železničnými vlečkami
 • meranie geometrickej polohy koľaje
 • rekonštrukcie železničných priecestí
 • zriadenie konštrukčných vrstiev podvalového podložia
 • sanácie podvalového podložia výhybiek a staničných koľají
 • odvodnenie zemného telesa / zriaďovanie železničných priekop, trativodov, rigolov... /
 • výstavba priepustov
 • recyklácia koľajového lôžka, podvalov
 • búranie stavieb a recyklácia stavebného odpadu
 • skládka stavebného odpadu
 • sanácia železničného spodku
 • koľajové vlečky
 • systém pevnej jazdnej dráhy


Zváranie

Spoločnosť GETRA a.s. vlastní Oprávnenie na zváranie koľajníc vydané podľa § 17 zákona NRSR č. 513/20019 o dráhach. Toto oprávnenie platí na zváranie a naváranie koľajníc na dráhach technológiami: aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Elektro – thermit ESSEN, metódami SoWoS, SkV, SkV-L75, schválenou ŽSR naváranie opotrebených srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiu firmy ESAB podľa smerníc ŽSR.


Inžinierska činnosť

Patrí medzi činnosti, ktoré súvisia najmä s predrealizačným jednaním, prípravou stavieb a technicko-ekonomickou dokumentáciou.
Jedná sa najmä o: technicko-inžiniersku činnosť , poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore železničných stavieb, činnosť stavebného dozoru ekonomicko-technické spravovanie koľají a vlečiek.